Vyčkejte prosím

Klasický přístup k investování nebude, zvláště pro konzervativnější klienty, v nadcházejících letech fungovat. Proč?

Typické konzervativní privátní portfolio z počátku tohoto století zahrnovalo kombinaci hotovosti, dluhopisů a menší části akcií. Taková investice dlouhodobého investora určitě nezklamala.

V první řadě, sazby centrálních bank byly po většinu období kladné, k nule klesly až v posledních letech. Zadruhé, akciové trhy, i když prošly turbulentním vývojem, v průměru rostly, v posledních letech také díky extrémně volné měnové politice centrálních bank.

V neposlední řadě, dluhopisy, jako dominantní součást každého konzervativního portfolia, zažily historicky nejlepší časy. Prudký pokles úrokových sazeb v pokrizovém období vystřelil ceny dluhopisů na historická maxima.

Co jistě potěšilo dosavadní investory je, bohužel, velmi špatnou zprávou pro investory současné a budoucí. Posuďte sami...

Německý pětiletý státní dluhopis

se obchoduje se záporným výnosem. Jinými slovy, za to, že můžete německé vládě půjčit peníze, ještě musíte zaplatit!

Španělsko

jako země zápasící se zadlužením téměř 100% HDP a s nezaměstnaností ve výši 25%, si Vaše peníze půjčí na 10 let za méně než 1,5% ročně.

Dluhopisy amerických společností

neinvestiční úvěrové kvality (rating BB) již nesou méně než 5% ročně, dluhopisy amerických společností velmi pochybné úvěrové kvality (rating CCC a nižší) méně než 10% ročně.

Jinými slovy řečeno, nyní nakoupený výnos do splatnosti je velice nízký a lehce jej smaže i mírná budoucí inflace. Jakýkoli konzervativní dluhopisový fond má dnes problém si vůbec vydělat na vlastní poplatky - očekáváný výnos pro investora je tak blízký nule.

Jak z toho ven? Jsou dvě možnosti:

Dost dlouho vyčkat

Úrokové sazby jednou určitě začnou opět růst a zase bude atraktivní do dluhopisů investovat. Růst sazeb ale neznamená nic jiného, než že investoři, kteří do té doby vydělají (na kuponových platbách) jen velmi málo, ještě prodělají na poklesu cen dluhopisů (růst výnosů dluhopisů znamená pokles jejich cen). Konzervativní investory v nejbližším desetiletí čekají hubená léta.

Co druhá klíčová komponenta typického konzervativního portfolia? Akcie stále sice nejsou neúměrně drahé a své místo v portfoliích mají a mít budou, mnohem více než v minulosti však bude záležet na konkrétním výběru trhu a titulu. Prostor pro růst ziskovosti hnaný snižováním nákladů se již ve Spojených státech vyčerpal, Evropa válčí s dozvuky ekonomické krize a s nedostatkem odvahy k reformám, rozvíjející se trhy jsou směsí zemí stabilních i nestabilních, kde lze lehce sáhnout "vedle". Ani měnová politika už v budoucnosti nebude takovou podporou. Akcie jistě zůstanou dlouhodobě výnosnější než dluhopisy, zároveň ovšem také zůstanou mnohem rizikovější.

Investovat se Sirius

Neříkáme, že pečlivě vybrané dluhopisy či akcie nebudou mít v dalších letech v portfoliích své místo. Jsme ovšem přesvědčeni, že mít pouze tato aktiva není optimální strategie a že investoři budou muset rozšířit záběr svých investic. Pouze zásadní změna zaběhlého způsobu investování dává konzervativním investorům naději na přečkání hubených dluhopisových let, která jsou nepochybně před námi.

Tato změna ale není žádným krokem do neznáma - je pouze posunem, umožněným legislativními a technologickými změnami v posledních letech, směrem ke způsobu, jakým již delší dobu investují nejbohatší rodiny světa.

Investujte se Sirius Investments

umožníme Vám přístup k mnohem pestřejšímu výběru investičních aktiv než bylo doposud obvyklé - výběru, který byl již delší dobu dostupný nejbohatším privátním investorům.

přineseme Vám investiční příležitosti s minimální vazbou na vývoj na finančních trzích a se stabilním výnosem.

zajistíme soulad zájmu Vás, investorů, a managementu Sirius Investments SICAV - investujeme totiž své vlastní úspory spolu s Vašimi.

Přeji si zasílat měsíční zprávu o vývoji fondu

Věříme,

že jsou před námi investičně velmi náročné roky a že pro jejich překonání je potřeba neotřelých přístupů. Investiční přístupy posledních let budou v nejbližší době fungovat mnohem méně.

Víme,

že existuje mnohem víc tříd aktiv, než jsou jen ty, ke kterým dnes mají klienti privátních bankovnictví přístup. Zejména v oblasti alternativních investic je typická nabídka pro privátní investory poměrně chudá.

Jsme

mnohem flexibilnější a osobnější než typické privátní bankovnictví. Kolik z Vašich privátních bankéřů investuje své prostředky spolu s Vámi?

Proč investovat se Sirius Investments?

Protože

Staré investiční přístupy přestaly v prostředí nulových úrokových sazeb fungovat.

Protože

Na trzích jsou a budou vznikat další bubliny, ve kterých byste nechtěli mít své peníze.

Protože

Máme investiční řešení, které je nejen výnosnější, ale také stabilnější než klasické konzervativní investice.

Protože

Náš tým má zkušenosti s investicemi a správou aktiv jak z českého, tak z mezinárodního prostředí (Londýn, Vídeň a Frankfurt).

Protože

Vlastní peníze investujeme spolu s těmi vašimi.

Management fondu

Všichni členové manažerského týmu Sirius Investments SICAV jsou ve svém oboru respektovanými profesionály.
Zakládající partneři investují své vlastní peníze spolu s těmi Vašimi.

Tým Sirius

    Chyba načtení z XML.

Další soubory ke stažení

    Chyba načtení z XML.

Kontakt

Adresa

Sirius Investments SICAV
Na Perštýně 2
110 00 Praha 1

info@siriusinvestments.cz

+420 603 561 077

Přeji si zasílat měsíční zprávu o vývoji fondu

Sirius Investments Reserva

Sirius Investments Reserva je prvním podfondem Sirius Investments SICAV. Tento podfond nabízí investorům za současných tržních podmínek unikátní kombinaci parametrů:

Cílený výnos vysoce nad úrovní výnosu bankovních vkladů a státních dluhopisů

Současný cílený roční výnos Sirius Investments Reserva činí 5%.

Vysoká likvidita

Ocenění akcií podfondu probíhá jednou měsíčně, vždy k poslednímu dni každého měsíce. Měsíčně je možné do Sirius Investments Reserva jak investovat, tak z něj vystoupit. Při prodeji akcií podfondu požadujeme v zájmu zajištění likvidity pro všechny investory avízo minimálně 90 dní předem.

Velmi široká diverzifikace

Portfolio Reservy je rozloženo mezi několik typů alternativních investičních aktiv a v rámci každého typu aktiva mezi vysoký počet koncových investic. Expozice podfondu na jednu půjčku, pohledávku, životní pojistku, nebo jiný typ investičního aktiva tak nikdy nepředstavuje více než několik desetin procenta celého portfolia.

Velmi nízká závislost na vývoji kapitálových trhů

Většina portfolia Reservy je investována do alternativních aktiv. Závislost výnosu fondu na aktuálním vývoji na kapitálových trzích je velmi nízká.

Zajištění rizika směnného kurzu koruny

Fond zajišťuje rizika vývoje směnného kurzu české koruny.

Měsíční výnosy Sirius Investments Reserva *

Chyba načtení z XML.

* Platí pro třídu A investičních akcií podfondu Reserva. Výkonnost třídy B se nachází v měsíční zprávě třídy B.

Základní charakteristiky

Chyba načtení z XML.

Přeji si zasílat měsíční zprávu o vývoji fondu

V této sekci naleznete detailní informace
o Sirius Investments SICAV.

Máte-li jakýkoliv dotaz, s důvěrou se na nás obraťte na info@siriusinvestments.cz

    Chyba načtení z XML.

Další soubory ke stažení

    Chyba načtení z XML.

Ziskové vs ztrátové měsíce *

Výsledky Sirius Investments Reserva *

Chyba načtení z XML.

Měsíční výnosy Sirius Investments Reserva *

Chyba načtení z XML.

* Platí pro třídu A investičních akcií podfondu Reserva. Výkonnost třídy B se nachází v měsíční zprávě třídy B.

Přeji si zasílat měsíční zprávu o vývoji fondu

Dohled

Česká Národní Banka udělila Sirius Investments, investičnímu fondu s proměnným základním kapitálem, povolení k činnosti 30. dubna 2015. Fond podléhá dohledu centrální banky.

Administrátor

QI investiční společnost, a.s., ze skupiny Conseq. Skupina Conseq je největším nebankovním správcem majetku v České republice, zastupujícím na českém trhu několik stovek fondů zahraničních správců aktiv. Úlohou administrátora fondu je zejména výpočet ceny akcií fondu.

Depozitář

je Česká spořitelna, a.s. Úlohou depozitáře je zejména průběžně se ujišťovat, že fond vlastní všechna aktiva, která jsou podkladem pro výpočet ceny akcií. Zárověň depozitář dohlíží na dodržování investičních limitů fondu.

Registrátor fondu

QI investiční společnost, a.s., ze skupiny Conseq. Hlavní úlohou registrátora je vydávání akcií investorům fondu a jejich evidence.

Důležité upozornění

Účastnické cenné papíry, vydávané fondem kvalifikovaných investorů, může mít smluvně nabyty pouze osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň:
 a) 125 000 EUR nebo
 b) 1 000 000 Kč
za předpokladu, že investice je pro danou osobu vhodná (určí se pomocí investičního dotazníku).

Obsah těchto webových stránek je určen pouze pro informativní účely a průzkum zájmu potenciálních kvalifikovaných investorů. Poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investičního fondu a nenahrazuje jeho statut. Veškeré parametry uvedených investičních idejí jsou pouze indikativní. Obsah těchto webových stránek nenahrazuje odborné poradenství k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích.

Neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Návratnost ani výnos z investice do fondu, resp. podfondu, nejsou zajištěny ani zaručeny. K získání dalších informací se můžete obrátit na info@siriusinvestments.cz. Tiskové chyby vyhrazeny.

Přeji si zasílat měsíční zprávu o vývoji fondu